Key Personnel / Volmepersonal

Meredydd John Hughes CBE QPM

 

In his 32-year Police career, Meredydd Hughes served in four of the largest UK Forces and on secondment to the Home Office. He has extensive and comprehensive experience in both territorial and specialist uniformed operational policing with an emphasis on the leadership of large-scale public and sporting events, critical incidents, public order, roads policing and firearms operations.

 

A Chief Police Officer since 1999 in Greater Manchester, he commanded the successful planning and delivery of the Commonwealth Games. He was promoted to Deputy Chief Constable in South Yorkshire in September 2002 and appointed as Chief Constable on 1 September 2004. Under his leadership, the Force became rated by the HMIC as one of the four most improved forces in the Country. He led the response to the South Yorkshire flooding of 2006, and oversaw a number of successful major events and incidents, retaining his status as a Gold Public Order and Firearms Commander.

 

Nationally he represented the Association of Chief Police Officers as the Head of Roads Policing, and for over 5 years as Head of the Unformed Operations Business Area. His responsibilities included the oversight of all Police firearms issues, public order, roads policing, specialist operations and emergency planning. He delivered a key strand of Police planning for the 2012 Olympic Games, and also the changes to the service following Stockwell and the “G20” Disorder in London.

 

In 2005, he led the ACPO team co-ordinating the England and Wales resources for the G8 Summit at Gleneagles; and played a leading role in the national response to the 7th July bombings in London. Last year he coordinated the policing of the Papal visit.

 

He was awarded the Queen’s Police Medal in the 2006 New Year Honours List the Institute of Directors awarded him the “Chartered director of the Year Award “for 2011, and in the 2012 New Year Honours List received a CBE.

 

Currently focused on working in the Middle East he brings his operational police experience, business acumen and extensive network of contacts to the SAHER team


Meredydd John Hughes CBE QPM


Oma 32-aastase politseikarjääri jooksul teenis Meredydd Hughes neljas Suurbritannia suurimas üksuses ja teenis siseministeeriumis. Tal on ulatuslikud ja põhjalikud kogemused nii territoriaalses kui ka spetsialiseeritud operatiivpolitseis, rõhuasetusega suurtel avalikel ja spordiüritustel, kriitilistel intsidentidel, avalikul korral, teede politseil ja tulirelvaoperatsioonidel.

Alates 1999. aastast oli Manchesteris politseiülem, kes juhtis Rahvaste Ühenduse mängude edukat planeerimist ja korraldamist. 2002. aasta septembris ülendati ta Lõuna-Yorkshire’i ülemkonstaabeliks ja määrati 1. septembril 2004 konstaabeliks. Tema juhtimisel hindas HMIC Jõud üheks neljast kõige arenenumaks jõuks riigis. Ta juhtis Lõuna-Yorkshire’i üleujutust 2006. aastal ning jälgis mitmeid edukaid suuri sündmusi ja vahejuhtumeid, säilitades oma staatuse kuldse avaliku korra ja tulirelvade komandörina.


Ta esindas üle 5 aasta politseiülemate liitu maanteede politseiülemana ja üle 5 aasta mitteametliku tegevuse äripiirkonna juhina. Tema ülesannete hulka kuulusid järelevalve politsei tulirelvade küsimuste üle, avalik kord, teedepolitsei, erioperatsioonid ja hädaolukorra planeerimine. Ta korraldas 2012. aasta olümpiamängudel politseiplaneerimise ning samuti muudatused pärast Stockwelli ja G20 häiret Londonis.


2005. aastal juhtis ta ACPO meeskonda, kes koordineeris Inglismaa ja Walesi ressursse G8 tippkohtumisel Gleneaglesis; Ta mängis juhtivat rolli rahvuslikus reaktsioonis 7. juuli pommirünnakutele Londonis. Eelmisel aastal koordineeris ta paavsti visiiti.


Talle anti Queen’s Police medal aastal 2006 uusaasta Autasud Nimekiri Instituudi direktorid andis talle „Chartered Director of the Year Award“ eest 2011 ja 2012 uue aasta aunimekiri sai CBE.

Praegu keskendub ta Lähis-Idas töötamisele, toob Saheri meeskonnale kaasa oma operatiivse politseikogemuse, ärivaistu ja ulatuslike kontaktide võrgustiku.


 

Dave Fortune

 

Dave served for 30 years in a UK police force ending his service as a senior officer working on behalf of four regional Chief Constables of Yorkshire and the Humber.

During his varied police career, he has served in many roles including community policing, operational / firearms support, investigations and held management roles both operationally and HQ based.

 He was also appointed as the EU policing advisor to the UK Human Trafficking Centre and was also appointed as the UK representative on a Europol working group on cargo crime, helping produce their first strategic threat assessment in this area.

His other work stream saw him lead for the region on security related innovation and security related research and development. He worked with Universities and regional companies to ensure operational focused research was undertaken and was subsequently appointed by the European Commission as a proposal evaluator for the 7th Framework programme. He has undertaken this role on several occasions and also is appointed as a European project reviewer on behalf of the Commission.

He has an extensive network of security and police contacts across the EU and globally and an excellent understanding of ongoing security innovation and research. He works several large EU funded projects in an advisory role and as a delivery partner and he is also a founding member of CENTRIC, a Centre of Excellence in Terrorism, Resilience, Intelligence and Organised Crime based at Sheffield Hallam University.

He led the work on the DeNI project which focused on law enforcment and how to minimise the impact of criminal use of UAVs by integrating new technologies into operational practices and procedures.


Dave Fortune


Dave teenis 30 aastat Suurbritannia politseis, lõpetades oma teenistuse vanemohvitserina, kes töötas Yorkshire’i ja Humberi piirkonnakonstaabli heaks.
Oma mitmekülgse politseikarjääri jooksul on ta teeninud mitmes rollis, sealhulgas kogukonna politseitöös, operatiiv- ja tulirelvade toetamises, uurimises ja juhtimisrollides nii operatiivselt kui ka peakorteri baasil.


Samuti määrati ta ELi politseinõunikuks Ühendkuningriigi inimkaubanduse keskuses ning ta määrati ka Ühendkuningriigi esindajaks Europoli lastikuritegude töörühmas, aidates koostada esimese strateegilise ohuhinnangu selles valdkonnas.


Tema teine töövoog nägi teda juhtimas piirkonna julgeolekuga seotud innovatsiooni ja julgeolekuga seotud teadus- ja arendustegevust. Ta tegi koostööd ülikoolide ja piirkondlike ettevõtetega, et tagada operatiivsete sihipäraste uuringute teostamine ning Euroopa Komisjon nimetas ta seitsmenda raamprogrammi ettepaneku hindajaks. Ta on seda rolli täitnud mitmel korral ning ta nimetatakse komisjoni nimel ka Euroopa projektiretsensendiks.


Tal on ulatuslik julgeoleku- ja politseikontaktide võrgustik kogu ELis ja kogu maailmas ning suurepärane arusaam käimasolevast julgeolekualasest innovatsioonist ja teadusuuringutest. Ta töötab mitme suure ELi rahastatud projekti nõuandvas rollis ja kohaletoimetamise partnerina ning on ka CENTRICu asutajaliige, Sheffield Hallami Ülikooli terrorismivastase, vastupanuvõime, luure ja organiseeritud kuritegevuse tippkeskuse asutajaliige. 


Ta juhtis tööd Deni projektiga, mis keskendus õiguskaitsele ja sellele, kuidas minimeerida UAV-de kuritegeliku kasutamise mõju, integreerides uusi tehnoloogiaid operatiivsetesse tavadesse ja menetlustesse.


 

Andrew Brown

 

Andrew is an experienced CEO, Chairman and Chartered Engineer with a proven track record in business development and operational management in numerous roles in the UK, Europe and Far East. He has experience working with both established multi-national corporations and start-up organisations in healthcare, communications technology and consultancy sectors. He leads on commercialisation of our innovation activity , intellectual propoert matters and results exploitation. He also leads on finance for the company.


Andrew Brown


Andrew on kogenud tegevjuht, esimees ja Chartered Engineer, kellel on tõestatud edu äriarenduses ja operatiivjuhtimises paljudes rollides Suurbritannias, Euroopas ja Kaug-Idas. Tal on kogemusi nii loodud rahvusvaheliste korporatsioonide kui ka idufirmadega tervishoiu-, kommunikatsioonitehnoloogia- ja nõustamissektoris. Ta juhib meie innovatsioonitegevuse kommertsialiseerimist, intellektuaalset arengut ja tulemuste ärakasutamist. Ta juhib ka ettevõtte rahastamist.


 

 

Andrew Staniforth 


Having completed a 25-year career as an operational police officer with extensive expertise in counter-terrorism. Working in 22 countries and supporting missions of the United Nations Terrorism Prevention Branch, he is a professionally qualified teacher and has designed international multi-agency security exercise programmes, delivering training to Senior Police Commanders from across the world. As a Senior Research Fellow and Visiting Lecturer, he has held academic positions at leading security research institutes. He is the author, co-author, editor and co-editor of 12 security-related books covering counter-terrorism, border security, cybercrime and human trafficking.  Working at a European level as a professionally qualified project manager he is highly experienced in delivering new security projects. He is also an accredited EU proposal evaluator and sits by invitation on numerous Advisory Boards for leading security research and innovation projects.Andrew Staniforth


Pärast 25-aastast karjääri operatiivpolitseinikuna, kellel olid laialdased teadmised terrorismivastases võitluses. Töötades 22 riigis ja toetades ÜRO terrorismi ennetamise osakonna missioone, on ta professionaalselt kvalifitseeritud õpetaja ning on välja töötanud rahvusvahelised mitme ametiga julgeolekuharjutused, pakkudes väljaõpet kõrgematele politseiülematele kogu maailmast. Vanemteaduri ja külalislektorina on ta olnud akadeemilistel ametikohtadel juhtivates julgeolekuuuringute instituutides. Ta on 12 julgeolekuga seotud raamatu autor, kaasautor, toimetaja ja kaastoimetaja, mis käsitlevad terrorismivastast võitlust, piirijulgeolekut, küberkuritegevust ja inimkaubandust. Töötades Euroopa tasandil professionaalselt kvalifitseeritud projektijuhina, on ta kogenud uute turvaprojektide elluviimisel. Ta on ka akrediteeritud ELi ettepaneku hindaja ja osaleb arvukatel nõuandekogudel juhtivate julgeolekualaste teadus- ja innovatsiooniprojektide jaoks.

 

Professor Juliet Lodge


Is the Senior Research Analyst at Saher (Europe) and a world-renowned expert in the area of ethics and technology within the public safety environment. Her current research focuses on biometrics, EU ICT and their impact on human security, ethics and society including the interoperability for internal and external security, privacy, border management and cross border information exchange. As author, co-author and editor, she has published 17 books on the EU including: Are you who you say you are: the EU and biometric borders? (2007); and Quantum Surveillance (2010), as well over 250 peer reviewed single authored papers on information and communications technologies, biometrics, human security, EU internal security and bio-metricised borders. She has recently led (2017-2019) the Saher (Europe) ethical management tasks of H2020 project ARIES (reliaAble euRopean Identity EcoSystem), focusing on privacy data protection for border systems.Professor Juliet Lodge


On Saheri vanemuuringute analüütik (Euroopa) ja maailmakuulus ekspert eetika ja tehnoloogia valdkonnas avalikus ohutuskeskkonnas. Tema praegune uurimus keskendub biomeetriale, ELi info- ja sidetehnoloogiale ning nende mõjule inimeste turvalisusele, eetikale ja ühiskonnale, sealhulgas sise- ja välisjulgeoleku, eraelu puutumatuse, piirihalduse ja piiriülese teabevahetuse koostalitlusvõimele. Autori, kaasautor ja toimetajana on ta avaldanud 17 raamatut Euroopa Liidu kohta, sealhulgas: Kas sa oled see, kes sa väidad end olevat: ELi ja biomeetrilised piirid? 2007) Ja kvantjärelevalve (2010), samuti üle 250 eksperdihinnangu saanud üheainsa dokumendi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, biomeetria, inimeste julgeoleku, ELi sisejulgeoleku ja biomeetriliste piiride kohta. Ta juhtis hiljuti (2017-2019) Saheri (Euroopa) eetilise juhtimise ülesandeid H2020 projektis ARIES (ReliaAble euRopean Identity EcoSystem), keskendudes piirisüsteemide privaatsusandmete kaitsele.


Relevant publications

 

  • Akhgar B, Arabnia H, Bayerl S,Hill R, Saathoff G & Staniforth A  Big Data Applications for National Security – A Practitioner’s Guide to Emerging Technologies (2015) Elsevier: Washington
  • Lodge J, Nagel D. Magicians and Guerrillas: Transforming Time and Space. Information Cultures in the Digital Age (2016) Springer VS, Wiesbaden
  • Akhgar B, Staniforth A & Waddington D Application of Social Media in Crisis Management (2017) Springer: New York
  • Staniforth A & Police National Legal Database Blackstone’s Handbook of Cyber Crime Investigation (2017) Oxford University Press: Oxford
  • Staniforth A Securing the State – Strategies to Counter International Terrorism (2017) TRENDS Research & Advisory Institute UAE: Abu Dhabi
  • Akhgar B, & Staniforth A Global Counter-Terrorism (in-press 2019) Springer: New York
  • Fortune D, Lodge J & Staniforth A Chapter 12: Border control technologies – Identifying victims of human trafficking, Technological Advances in Investigating Human Trafficking (in-press 2019) Springer: New York
  • Staniforth, A Police, Security & Terrorism - Advances in Police Practice and Knowledge

(in-press 2020) Routledge: Oxford